You are currently viewing Osoby uprawnione do pobierania Kindergeld

Osoby uprawnione do pobierania Kindergeld

  • Post category:Ciekawe

Każdy przypadek ma swoje cechy szczególne. Mogą one mieć wpływ na jego ocenę przez urzędy, sądy i inne instytucje. Zaleca się kontakt z adwokatem niemieckim (Rechtsanwalt) dopuszczonym do wykonywania zawodu.

Rodzice dzieci nie są jedynymi osobami, które mogą być uprawnione do pobierania zasiłku na dziecko.

Kindergeld to niemieckie świadczenie państwowe w postaci miesięcznie wypłacanych pieniędzy na dzieci. Otrzymują je wszystkie osoby, które mają dzieci (lub są ich opiekunami i łożą na ich utrzymanie) i przebywają lub pracują w Niemczech. Świadczenie otrzymują także osoby pracujące na umowie o pracę w Niemczech poza granicami Niemiec. A także partnerzy i małżonkowie osób pracujących lub przebywających w Niemczech.

Inni uprawnieni do Kindergeld

Możliwe i częste są konstelacje, kiedy do świadczenia rodzinnego Kindergeld uprawnionych jest kilka osób: matka, ojciec, babcia, dziadek. Jeśli dziecko nie mieszka na co dzień z jedną z tych osób, decyduje wysokość świadczonych alimentów.

Liczą się tylko alimenty w postaci świadczeń pieniężnych, utrzymanie faktyczne się nie liczy (nie wystarczy więc płacenie za mieszkanie czy szkołę).

O ile kilkoro uprawnionych mieszka pod jednym dachem, wtedy o tym, kto otrzyma świadczenie, decyduje niemiecki sąd do spraw rodzinnych (Familiengericht).

Skrocenie o świadczenia z Polski

Od niedawna przy wnioskach o Kindergeld dotyczących nieletnich dzieci świadczenie jest automatycznie zmniejszane o polskie świadczenie 500+, nawet jeśli nie został złożony o to świadczenie wniosek i świadczenie nie zostało przyznane. Urząd wychodzi po prostu z założenia, że polskie świadczenie dziecku przysługuje, a więc jest wypłacane. Inaczej może być, jeśli wniosek został odrzucony przez polski urząd i przekażemy Familienkasse kopię tego postanowienia.

Okres przyznawania świadczeń wstecz

Kindergeld jest wyplacany do sześciu miesiecy kalendarzowych wstecz od złożenia wniosku. Tzn. wniosek złożony do 31 grudnia obejmuje okres od 1 czerwca. Jeżeli w międzyczasie wniosek został odrzucony, wtedy nowy wniosek działa wstecz do pierwszego miesiąca kalendarzowego po uprawomocnieniu się odrzucenia poprzedniego wniosku. Wniosek może być złożony nieformalnie, wystarczy faks lub mail.

Formularze do Kindergeld

Formularze do Kindergeld, niektóre także po polsku, znajdą Państwo na stronie internetowej Arbeitsagentur.